icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Certificaten

Het belangrijkste van een systematische vastlegging van procedures en instructies is dat het in de praktijk uitvoerbaar en realiseerbaar moet zijn (en blijven). Een van de pijlers van de kwaliteitssystemen van Kroon & de Koning BV  wordt gevormd door de project - kwaliteitsplannen.  Het kwaliteitsplan omschrijft de specifieke kwaliteitsbeheersing voor een bepaald project, binnen het kader van het contract en het kwaliteitssysteem. Bij het opzetten van zo'n project - kwaliteitsplan wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard "bouwstenen"uit de gecertificeerde handboeken. In het kwaliteitsplan wordt weergegeven hoe en onder welke condities het bouwproces ten behoeve van de kwaliteitszorg wordt uitgevoerd en welke kwaliteitsparameters daarbij zullen worden gebruikt.

Duurzaamheid - Logo ISO

ISO

Dat ons geïntegreerde Kwaliteits- Arbo- en Milieusysteem praktisch uitvoerbaar is en voldoet aan alle gestelde (wettelijke) eisen blijkt uit onze certificaten NEN-EN-ISO 9001: 2015 & NEN-EN-ISO 14001: 2015.
 
Dit betekent dat onze manier van werken in overeenstemming is met de internationale kwaliteitsnormen op zowel kwaliteits- en milieuzorg. Het naleven van de eisen samenhangend met deze certificaten is voor ons zeer belangrijk. Een optimale benutting van ons vakmanschap, bewust zijn, kennis, inzet en inventiviteit waarborgen dit.

Duurzaamheid - Logo VCA

VCA**

Conform de wettelijke bepalingen in de Arbo-wet, Arbobesluiten, Arboregeling en milieuwetgeving hanteert Kroon & de Koning bv een VGWM-beleid. Jaarlijks wordt dit beleid geëvalueerd en teruggekoppeld naar een plan van aanpak. De risico-inventarisatie vormt een van de belangrijkste elementen van dit beleid. De coördinatie van het VGWM-beleid wordt verzorgd door onze Arbo-coördinator / VGWM-adviseur. Tevens worden onze projecten periodiek bezocht voor VGWM-overleg en ter toetsing van het daadwerkelijk realiseren van het VGWM-beleid.

Kroon & de Koning bv is in het bezit van het veiligheidsbeheerssysteem VCA**. In het veiligheidsbeheerssysteem VCA** is ook het milieuzorgsysteem opgenomen.

Duuzaamheid - logo FSC

FSC® en PEFC

"Met de keuze voor bepaalde materialen kunnen we de impact van het materiaalgebruik op mens en milieu minimaliseren. We willen zoveel mogelijk materialen gebruiken die gewonnen worden onder menswaardige omstandigheden en met respect voor de (natuurlijke) omgeving.

Een van de onderdelen daarbij is de toepassing van hout dat is gecertificeerd volgens de richtlijnen van de Forest Stewardship Council® (FSC®) en Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)"

bron: duurzaamheidsverslag 2009 van Volker Wessels

Ook opdrachtgevers / klanten vragen steeds vaker naar FSC®  en PEFC hout. Om dit duurzame hout toe te kunnen passen in de bouw is certificering noodzakelijk. Duurzaamheid in het werken is een groot goed. Om die redenen is Kroon & de Koning bv FSC® (licentie FSC-C103534) en PEFC gecertificeerd.

Duurzaamheid - Logo Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers

Blijvend verbeteren is wat de Bewuste Bouwers gedragscode nastreeft. Met als ideaal dat iedere bouwplaats een beste buur is en dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. De gedragscode helpt medewerkers op de bouwplaats het bewustzijn te vergroten dat zij impact hebben op een omgeving waar mensen wonen, werken en recreëren. Dat ze in het dagelijkse werk rekening houden met deze omgeving en het milieu. Ook toetst de code of het bouwbedrijf goed voor de medewerkers zorgt. Dit alles is ondergebracht in vijf pijlers: omgeving, veilig, vakmensen, milieu en verzorgd.

Kroon & de Koning meldt alle projecten aan bij Bewuste Bouwers. Daardoor zijn alle projecten zichtbaar op Verbeterdebouw.nl voor passanten en omwonenden om daar een opmerking, verbetering of klacht te melden over het project. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Gestreefd wordt een reactie te geven binnen 24 uur, vaak lukt dit sneller.

Duurzaamheid - logo NOM Keur

NOM Keur Nieuwbouw woningen

Kroon & de Koning heeft in 2018 het certificaat NOM Keur op nieuwbouw verkregen.

NOM Keur is een keurmerk waarbij de bewoners centraal worden gesteld. Bij het vaststellen van de energieprestatie is een aangenaam en gezond binnenklimaat als startpunt genomen. Om te komen tot NOM Keur wordt in de voorbereidingsfase een complete theoretisch toetsing gedaan op alle relevante onderdelen. Dit omvat energieverbruik, warmwatercapaciteit en veiligheid tot geluidproductie van de installatie. Daarna wordt alles in de praktijk getoetst. Als de praktijk overeenkomt met de theorie, wordt het certificaat verstrekt. Ook wordt de prestatie nog minimaal 10 jaar gemonitord om zo de gebruiker te garanderen dat zijn woning blijft voldoen aan de gestelde eisen.